thuocsi.vn

Thỏa thuận về Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử

Bằng cách hoàn tất thủ tục đăng ký xử lý dữ liệu trên Thuocsi.vn, Công ty TNHH Dược phẩm MedX tại đây xác nhận rằng, Công ty TNHH Dược phẩm MedX là pháp nhân hợp pháp, có giấy phép phân phối dược phẩm để giao kết thỏa thuận dịch vụ thương mại điện tử với Thuocsi.vn (“Thỏa Thuận”) cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với các Thỏa Thuận đó. Bằng cách đăng ký và sử dụng dịch vụ của thuocsi.vn, và kế từ ngày Công ty TNHH Dược phẩm MedX hoàn tất thủ tục mở gian hàng trên sàn giao dịch của thuocsi.vn (“ngày hiệu lực”), Công ty TNHH Dược phẩm MedX đồng ý chịu sự ràng buộc với mọi và tất cả điều khoản dịch vụ và điều kiện được quy định tại thỏa thuận này, và tất cả các chính sách của sàn giao dịch được công bố đến Công ty TNHH Dược phẩm MedX theo từng thời điếm nhất định, bao gồm tất cả diều khoản dịch vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai.

ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

 1. Dịch Vụ Của Thuocsi.vn
 2. Thuocsi.vn cung cấpdịch vụ xử lý dữ liệu (“Dịch Vụ”) trên cơ sở tính phí, bao gồm các Dịch Vụ sau đây:

  1. Niêm yết và đăng tải Thông Tin Nội Dung;
  2. Dịch vụ chăm sóc khách hàng;
  3. Xác nhận đơn hàng;
  4. Theo dõi tình trạng giao hang và thu tiền từ khách hang
  5. Theo dõi tình trạng trả hàng từ khách hàng

  và các dịch vụ bổ sung khác tùy vào yêu cầu của Công ty TNHH Dược phẩm MedX.

  Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 2 của Điều Khoản Dịch Vụ.

 3. Sản Phẩm Bán Trên Sàn Giao Dịch
 4. Công ty TNHH Dược phẩm MedX có thể bán các Sản Phẩm mà pháp luật và chính sách của Thuocsi.vn cho phép nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam. Vì Sản Phẩm được phân phối bởi chính Công ty TNHH Dược phẩm MedX, nên Công ty TNHH Dược phẩm MedX là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về đổi trả sản phẩm do lỗi, hư hỏng hoặc nghĩa vụ về bảo hành, …

  Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 10 của Điều Khoản Dịch Vụ.

 5. Phí
 6. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ được sử dụng Dịch Vụ của Thuocsi.vn trên cơ sở không thu phí, trừ một số phí dịch vụ vận hành cụ thể, tùy thuộc vào phương thức thực hiện mà Công ty TNHH Dược phẩm MedX lựa chọn (ví dụ như phí sử dụng Phương thức Xử Lý Bởi Thuocsi.vn).

  Tuy nhiên, tùy vào quyết định của mình, Thuocsi.vn có thể tiến hành thu các phí khác bằng một thông báo gửi đến Công ty TNHH Dược phẩm MedX phù hợp với quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này.

 7. Trách Nhiệm Của Nhà Cung Cấp
 8. Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu mọi trách nhiệm liên quan đến Sản Phẩm mà mình phân phối trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn, bao gồm chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác như được quy định tại Điều 10 của Điều Khoản Dịch Vụ.

 9. Trách Nhiệm Của thuocsi.vn đối với nội dung sản phẩm
 10. Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn chịu mọi trách nhiệm đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn, bao gồm cả thông tin, hình ảnh đăng tải, nội dung sản phẩm được cập nhật liên tục từ Công ty TNHH Dược phẩm MedX. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ nhận được đầy đủ hỗ trợ qua hộp thư hotro@thuocsi.vn Chấm Dứt

  Công ty TNHH Dược phẩm MedX có thể chấm dứt giao kết hợp đồng với Thuocsi.vn bất cứ lúc nào mà không bị xem là vi phạm hợp đồng nếu đã thông báo cho Thuocsi.vn ít nhất 14 (mười bốn) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt.

  Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 13 của Điều Khoản Dịch Vụ.

 11. Tranh Chấp hoặc Khiếu Nại
 12. Thỏa Thuận Về Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử và Điều Khoản Dịch Vụ tương ứng được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Các Bên có nghĩa vụ giải quyết trên tinh thần thương lượng và hòa giải. Nếu vẫn không giải quyết được, một trong Các Bên có quyền yêu cầu cơ quan trọng tài thương mại giải quyết.

  Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 17 của Điều Khoản Dịch Vụ.

 13. Định Nghĩa
 14. Vui lòng xem chi tiết tại Biểu 1 đính kèm Điều Khoản Dịch Vụ.

  THỎA THUẬN VỀ
  DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  Điều Khoản Dịch Vụ
  – ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ –

  1. Chấp thuận
   1. Việc sử dụng Dịch Vụ Sàn Giao Dịch chỉ được cấp giới hạn cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã giao kết và thiết lập Thỏa Thuận với Thuocsi.vn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ này. Công ty TNHH Dược phẩm MedX theo đó tuyên bố và cam kết rằng: i) Công ty TNHH Dược phẩm MedX là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết Thỏa Thuận với Thuocsi.vn cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với Thỏa Thuận đó; ii) Công ty TNHH Dược phẩm MedX cũng cam kết thêm rằng: (a) Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã có, đang và sẽ luôn duy trì, các giấy phép kinh doanh cần thiết để hoạt động dưới hình thức pháp nhân, được tồn tại và hoạt động hợp pháp phù hợp với pháp luật hiện hành nơi mà pháp nhân đặt trụ sở chính; (b) Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã đạt được tất cả các quyền lợi, năng lực và thẩm quyền tiên quyết để giao kết thỏa thuận với Thuocsi.vn cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với Thỏa thuận đó; và (c) mọi thông tin Công ty TNHH Dược phẩm MedX tự cung cấp hoặc tạo ra, hoặc do các bên liên kết của Công ty TNHH Dược phẩm MedX cung cấp hoặc tạo ra, luôn chính xác và đầy đủ. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cũng tuyên bố và khẳng định thêm rằng, Công ty TNHH Dược phẩm MedX và bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào có quyền lợi tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của chính Công ty TNHH Dược phẩm MedX, hoặc các cá nhân hoặc pháp nhân nào đang hoạt động dưới sự ủy quyền của Công ty TNHH Dược phẩm MedX, sẽ (a) không có quan hệ liên kết với nhân viên của Thuocsi.vn hoặc Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn; (b) chưa bị Thuocsi.vn cấm bán Sản Phẩm trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn; hoặc (c) chưa từng bị dính líu đến bất kỳ vụ kiện tụng hoặc khiếu nại nào liên quan đến Thỏa Thuận của Thuocsi.vn.
   2. Vào bất kỳ lúc nào, Thuocsi.vn bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định việc thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào tại Điều Khoản Dịch Vụ này, hoặc bất kỳ khoản phí, quy trình, chính sách nào điều chỉnh các Dịch Vụ xử lý dữ liệu (bao gồm tất cả các Phụ Lục đính kèm). Mọi thay đổi sẽ được công bố trên Sàn Giao Dịch và và sẽ có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày kể từ ngày công bố nói trên. Công ty TNHH Dược phẩm MedX tại đây đồng ý và xác nhận rằng Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu trách nhiệm trong việc truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các nội dung điều chỉnh đó. Việc Công ty TNHH Dược phẩm MedX tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ do Thuocsi.vn cung cấp sau khi có các nội dung điều chỉnh đó sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của Công ty TNHH Dược phẩm MedX về Điều Khoản Dịch Vụ đã được điều chỉnh và rằng Điều Khoản Dịch Vụ điều chỉnh đó sẽ ràng buộc đối với Nhà Cung Cấp. Trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm MedX không đồng ý với các nội dung được điều chỉnh, Công ty TNHH Dược phẩm MedX có quyền chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ xử lý dữ liệu theo quy định tại Điều 13 của Điều Khoản Dịch Vụ xử lý dữ liệu, và ngay lập tức ngừng việc sử dụng Dịch Vụ xử lý dữ liệu do Thuocsi.vn cung cấp. Để tránh nhầm lẫn, phiên bản điều chỉnh mới sẽ thay thế và/hoặc hủy bỏ các nội dung tương ứng ở phiên bản cũ.
  2. Dịch Vụ Xử Lý Dữ Liệu
  3. Thuocsi.vn sẽ cung cấp các Dịch vụ xử lý dữ liệu sau đây và Công ty TNHH Dược phẩm MedX đồng ý chi trả Phí Dịch Vụ xử lý dữ liệu cho Thuocsi.vn liên quan đến các Dịch Vụ xử lý dữ liệu đã được cung cấp đó.

   Các Dịch Vụ xử lý dữ liệu bao gồm:

   1. Niêm yết và đăng tải Thông Tin Nội Dung;
   2. Dịch vụ chăm sóc khách hàng;
   3. Xác nhận đơn hàng;
   4. Quản lý Sản Phẩm hoàn trả, bị hủy bỏ và không giao được
  4. Quy trình thanh toán
  5. Công ty TNHH Dược phẩm MedX có trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ Vận Hành như được quy định tại Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này và tất cả các Phí Dịch Vụ khác được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ, tùy vào từng thời điểm nhất định.

  6.  Cam Kết Của Công ty TNHH Dược phẩm MedX
   1. Cam kết chung:Khi sử dụng Dịch Vụ, Công ty TNHH Dược phẩm MedX tại đây bảo đảm, tuyên bố và xác nhận rằng:
    1. Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã hoặc sẽ xin được tất cả các giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt cần thiết theo quy định để bán Sản Phẩm thông qua Sàn Giao Dịch trước khi niêm yết Sản Phẩm trên Sàn Giao Dịch (bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm được xem là “có điều kiện” theo Quy Định Pháp Luật) và sẽ được trình cho Thuocsi.vn vào bất kỳ thời điểm nào khi Thuocsi.vn yêu cầu.
    2. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ tuân thủ các quy định về quản lý thuế, bao gồm cả quy định về kê khai và nộp các loại thuế liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời cam kết giữ cho Thuocsi.vn và Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn khỏi những trách nhiệm, khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn, quyết định xử phạt hành chính, liên quan đến hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm nghĩa vụ về quản lý thuế của Nhà Cung Cấp.
    3. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết sẽ phát hành hóa đơn tài chính đối với Sản Phẩm, trừ khi pháp luật có quy định khác đi. Công ty TNHH Dược phẩm MedX đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc sự tịch thu Sản Phẩm bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì vận chuyển hàng hóa thương mại mà không có tài liệu phù hợp. Trong trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm MedX không phát hành hóa đơn tài chính theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, Thuocsi.vn có toàn quyền chấm dứt Dịch Vụ xử lý dữ liệu với hiệu lực ngay lập tức.
    4. Công ty TNHH Dược phẩm MedX là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Sản Phẩm và Thông Tin Nội Dung và Công ty TNHH Dược phẩm MedX không được biết bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ Thông Tin Nội Dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng Sản Phẩm và bằng tuyên bố này sẽ không xâm phạm các quyền nói trên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
    5. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết cung cấp các thông tin sau liên quan đến Sản Phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm MedX niêm yết trên Sàn Giao Dịch:
     1. Ký tự, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Sản Phẩm được đăng tải chính xác, cập nhật và đầy đủ;
     2. Thông Tin Nội Dung phải được cung cấp bằng tiếng Việt, tuân thủ Quy Định Pháp Luật áp dụng và không chứa đựng bất kỳ tài liệu về giới tính, mang tính chất bôi nhọ hoặc khiêu dâm;
     3. Công ty TNHH Dược phẩm MedX phải thêm văn bản, Điều Khoản Dịch Vụ miễn trừ, cảnh báo, thông báo, nhãn hiệu hoặc Thông Tin Nội Dung khác theo quy định của Quy Định Pháp Luật áp dụng liên quan đến hoạt động giới thiệu, giao dịch, quảng cáo và bán Sản Phẩm;
     4. Công ty TNHH Dược phẩm MedX có trách nhiệm phân loại Sản Phẩm. Mỗi Sản Phẩm phải được phân loại vào tiểu mục Sản Phẩm ở mức chi tiết nhất có thể. Thuocsi.vn có quyền thay đổi cách phân loại Sản Phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm MedX bất cứ khi nào cần thiết và Thuocsi.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Công ty TNHH Dược phẩm MedX phân loại nhầm Sản Phẩm. Nếu sự nhầm lẫn trong việc phân loại Sản Phẩm dẫn đến sự khác biệt đối với Phí Dịch Vụ Vận Hành (nếu có) của Công ty TNHH Dược phẩm MedX (như thể hiện tại Điều Khoản Dịch Vụ), Thuocsi.vn sẽ không thanh toán cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX phần chênh lệch này. Bất cứ sự nhầm lẫn nào đối với việc phân loại Sản Phẩm theo hạng mục Sản Phẩm cấp 1 sẽ dẫn đến việc xóa bỏ Sản Phẩm và tạo nên Sản Phẩm mới; Thuocsi.vn có thể thông báo cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX khi có bất kỳ thay đổi nào về hạng mục Sản Phẩm ít nhất 7 (bảy) ngày trước khi chính thức áp dụng; và
     5. Công ty TNHH Dược phẩm MedX không được phép cung cấp bất kỳ Thông Tin Nội Dung nào, hoặc tìm cách niêm yết để bán trên Sàn Giao Dịch bất kỳ Sản Phẩm nào, hoặc chèn bất kỳ đường dẫn nào vào bất kỳ dấu hiệu định vị tài nguyên thống nhất nào (URL) để sử dụng trên Sàn Giao Dịch, trừ khi Công ty TNHH Dược phẩm MedX có quyền đăng Thông Tin Nội Dung và được cấp phép bán loại Sản Phẩm đó theo Luật áp dụng.
    6. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết thực hiện Đơn Hàng theo đúng thông tin và giá cả đã hiển thị khi Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm, trừ những trường hợp khác theo sự chấp thuận của Thuocsi.vn.
    7. Công ty TNHH Dược phẩm MedX phải đảm bảo Giá Niêm Yết phải được thể hiện rõ rằng giá đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình mua bán Sản Phẩm, như các loại thuế, phí đóng gói, phí giao hàng, và các loại phí phát sinh khác. Nếu Giá Niêm Yết không được thể hiện rõ thì sẽ mặc định rằng giá đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến các phí nêu trên.
    8. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết rằng giá bán lẻ đề nghị được đăng tải trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn không được lớn hơn 50% Giá Niêm Yết cho cùng một Sản Phẩm. Cho mục đích rõ nghĩa, giá bán lẻ đề nghị là giá bán mà nhà sản xuất đề xuất áp dụng cho một sản phẩm trên thị trường bán lẻ, và có thể được giảm giá bởi nhà bán lẻ. Thuocsi.vn có quyền chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ nếu Công ty TNHH Dược phẩm MedX vi phạm quy định tại khoản này mà không cần phải thông báo trước.
    9. Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu trách nhiệm đăng ký hoặc thông báo các chương trình khuyến mãi, giảm giá Sản Phẩm, hoặc các hình thức thúc đẩy doanh số bán hàng, đối với các Sản Phẩm của mình, và đồng ý bồi hoàn toàn bộ giá trị thiệt hại cho Thuocsi.vn và Các Bên Liên Kết Của Thuocsi.vn đối với mọi Khiếu Nại (như được định nghĩa dưới đây) liên quan đến việc không tuân thủ trách nhiệm đăng ký hoặc thông báo các chương trình khuyến mãi này.
    10. Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu trách nhiệm chính duy trì tính bảo mật đối với mật khẩu của mình. Công ty TNHH Dược phẩm MedX không được tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ các bên thứ ba được Thuocsi.vn ủy quyền sử dụng tài khoản của Nhà Cung Cấp). Nếu mật khẩu của mình bị lộ, Công ty TNHH Dược phẩm MedX phải ngay lập tức đổi mật khẩu.
   2. Cam kết không vi phạm:Công ty TNHH Dược phẩm MedX bảo đảm, tuyên bố và xác nhận thêm rằng Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ không, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là vô ý hoặc cố ý, thực hiện các hành vi sau đây:
    1. Đăng tải Thông Tin Nội Dung của các Sản Phẩm chứa đựng bất kỳ yếu tố nào của các tài sản sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba bất kỳ;
    2. Bán Sản Phẩm nằm trong số các sản phẩm bị cấm nhập khẩu, cấm bán và/hoặc cấm vận chuyển theo Quy Đnh Pháp Luật hiện hành, và/hoặc bởi Các Chính Sách Của Thuocsi.vn; hoặc theo nhận định của Thuocsi.vn, các Sản Phẩm đó là vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật hiện hành và/hoặc điều kiện về Thông Tin Nội Dung như được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ;
    3. Không cung cấp được các giấy phép, chấp thuận hoặc phê chuẩn cần thiết liên quan đến việc bán các Sản Phẩm đó khi Thuocsi.vn hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu;
    4. Sử dụng bất kỳ sở hữu trí tuệ nào thuộc về Thuocsi.vn hoặc Bên Liên Kết Của Thuocsi.vn nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Thuocsi.vn.
   3. Cam kết riêng liên quan đến Sản Phẩm: đối với Sản Phẩm được đăng bán, Công ty TNHH Dược phẩm MedX bảo đảm, tuyên bố và xác nhận thêm rằng:
    1. Các Sản Phẩm là hàng chính hãng, mới, chưa qua sử dụng, còn hạn sử dụng, không được tân trang lại;
    2. Các Sản Phẩm đảm bảo phù hợp với tất cả các quy chuẩn và tiêu chuẩn về chất lượng, và/hoặc các thông số kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả các quy định về dán nhãn hàng hóa. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ nào với Luật áp dụng và/hoặc các thông số kỹ thuật trên Sàn Giao Dịch liên quan đến Sản Phẩm, Thuocsi.vn có thể yêu cầu loại bỏ Sản Phẩm, và tất cả chi phí và phí tổn liên quan đến việc loại bỏ đó sẽ do Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu. Bằng cách khác, Thuocsi.vn có thể yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm MedX thu hồi Sản Phẩm bị ảnh hưởng bởi lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ và cung cấp Sản Phẩm thay thế, và mọi chi phí và phí tổn liên quan đến việc thu hồi và thay thế sẽ do Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu.
    3. Tại thời điểm ký kết Điều Khoản Dịch Vụ, Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã có được tất cả các giấy phép, sự chấp thuận, phê duyệt và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp để phân phối các Sản Phẩm đó trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn.
    4. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết giữ Thuocsi.vn khỏi mọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, hoặc các khoản chi phí nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến cam kết quản lý giá bán Sản Phẩm mà Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã thiết lập với một bên thứ ba bất kỳ, dù là trước hoặc sau khi giao kết Thỏa Thuận với Thuocsi.vn.
    5. Nhà Cung Cấp, không để cho Thuocsi.vn hoặc Khách Hàng phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào, đảm bảo sẽ đạt được tất cả các giấy phép và chấp thuận để sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba cần thiết để cung cấp hoặc phân phối các Sản Phẩm đó trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn.
    6. Công ty TNHH Dược phẩm MedX đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo hành Sản Phẩm và thời hạn bảo hành cam kết mà Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã xác lập với Khách Hàng.
    7. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ bảo đảm cho Thuocsi.vn khỏi chịu bất kỳ chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba nào đối với Thuocsi.vn và phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bán và sử dụng Sản Phẩm có khuyết điểm hoặc không tuân thủ.
   4. Quyền Và Trách Nhiệm Của Thuocsi.vn
    1. Không phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Dịch Vụ, Thuocsi.vn có thể, tùy vào quyết định của mình, trì hoãn hoặc tạm ngừng việc niêm yết, hoặc từ chối niêm yết, hoặc xóa niêm yết hoặc yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm MedX không niêm yết, bất cứ hoặc tất cả Sản Phẩm nào mà Công ty TNHH Dược phẩm MedX thực hiện việc niêm yết để bán hàng thông qua Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn.
    2. Công ty TNHH Dược phẩm MedX đồng ý, và/hoặc trao cho Thuocsi.vn (trong bất cứ trường hợp nào) các quyền sau đây liên quan đến Thông Tin Nội Dung của Sản Phẩm niêm yết trên Sàn Giao Dịch: quyền không hủy ngang được miễn phí bản quyền, không độc quyền, có giá trị toàn cầu và liên tục để sử dụng, sao chép, thực hiện, trưng bày, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, căn chỉnh lại, tạo ra các sản phẩm phái sinh của, và bằng cách khác khai thác thương mại hoặc phi thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung do Công ty TNHH Dược phẩm MedX cung cấp, và cấp phép lại các quyền nêu trên cho các bên liên kết và các bên điều hành của Thuocsi.vn; tuy nhiên, với điều kiện là Thuocsi.vn không được thay đổi bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào theo mẫu được Công ty TNHH Dược phẩm MedX cung cấp (ngoại trừ việc điều chỉnh lại kích cỡ của nhãn hiệu thương mại trong mức độ cần thiết cho mục đích giới thiệu, miễn là vẫn giữ nguyên các tỷ lệ tương ứng của nhãn hiệu thương mại) và phải tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ của Công ty TNHH Dược phẩm MedX đối với từng mục đích cụ thể khi sử dụng nhãn hiệu thương mại; tuy nhiên, cũng với điều kiện là, không có quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ ngăn không cho Thuocsi.vn sử dụng Thông Tin Nội Dung khi chưa có chấp thuận của Công ty TNHH Dược phẩm MedX trong phạm vi việc sử dụng đó được chấp nhận nhưng không có giấy phép của Công ty TNHH Dược phẩm MedX hoặc các bên liên kết của Công ty TNHH Dược phẩm MedX theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.
    3. vn có quyền sử dụng các cơ chế đánh giá, hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá hoặc xem xét Sản Phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm MedX và/hoặc hoạt động của Công ty TNHH Dược phẩm MedX với tư cách là bên bán hàng và Thuocsi.vn có quyền công khai các đánh giá và nhận xét như vậy.
    4. vn có quyền quyết định Thông Tin Nội Dung, cơ cấu, giao diện, thiết kế, chức năng và tất cả các phương diện khác của Sàn Giao Dịch, bao gồm quyền thiết kế lại, sửa đổi, gỡ bỏ hoặc thay đổi nội dung, giao diện, thiết kế, thẻ meta (meta-tags), tên gọi, ghi chú, tờ mẫu, mô tả, ứng dụng, các liên kết bên trong và bên ngoài và các phương diện khác của, và ngăn hoặc hạn chế việc truy cập Sàn Giao Dịch và bất kỳ yếu tố, phương diện, tỷ lệ hoặc đặc điểm nào của Sàn Giao Dịch (kể cả các hoạt động niêm yết sản phẩm), tùy từng thời điểm.
    5. vn có quyền, không hủy ngang và liên tục, sử dụng, niêm yết, thiết kế căn chỉnh lại và khai thác (multi-source) bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung mà Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã đăng tải thành công trên Sàn Giao Dịch. Quy định này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ.
    6. vn theo toàn quyền quyết định của mình có quyền ngưng để điều tra và/hoặc từ chối tiến hành bất kỳ việc xử lý dữ liệu Đơn Hàng hoặc Giao Dịch nào.
    7. Vào bất kỳ thời điểm nào, Sản Phẩm phải được trả về địa điểm chỉ định của Công ty TNHH Dược phẩm MedX.Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ chịu trách nhiệm thu hồi những Sản Phẩm hoàn trả lại từ Nơi Chỉ Định Của Thuocsi.vn trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thuocsi.vn. Trong trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm MedX không thu hồi Sản Phẩm hoàn trả lại trong thời hạn nêu trên, Thuocsi.vn sẽ, theo toàn quyền quyết định của mình, gửi trả Sản Phẩm cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX và Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ phải chịu mức phí vận chuyển tương ứng. Sản Phẩm hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng đã chỉ định của Công ty TNHH Dược phẩm MedX tại cùng quốc gia nơi Sản Phẩm đó được vận chuyển bởi Thuocsi.vn. Nếu Công ty TNHH Dược phẩm MedX cung cấp địa chỉ cũ, không chính xác hoặc là địa chỉ quốc tế, hoặc nếu Công ty TNHH Dược phẩm MedX không thể thanh toán chi phí vận chuyển hoàn trả đó, thì xem như Công ty TNHH Dược phẩm MedX đã từ bỏ Sản Phẩm đó và Thuocsi.vn có quyền tiêu hủy số Sản Phẩm nêu trên bằng bất cứ hình thức nào được xem là phù hợp. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Sản Phẩm hoàn trả đang được giữ bởi Thuocsi.vn.
    8. Công ty TNHH Dược phẩm MedX hiểu rằng, Công ty TNHH Dược phẩm MedX chịu trách nhiệm chính khi thực hiện Đơn Hàng với Khách Hàng của họ. Thuocsi.vn có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền cấm hoặc tạm ngừng việc đăng tải Sản Phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm MedX trên Sàn Giao Dịch, hoặc chấm dứt thỏa thuận dịch vụ ngay lập tức nếu Thuocsi.vn xác định rằng Công ty TNHH Dược phẩm MedX vi phạm bất kỳ tuyên bố, cam kết hoặc bảo đảm nào được quy định tại Điều 7 của Điều Khoản Dịch Vụ này.
   5. Sự Độc Lập của Công ty TNHH Dược phẩm MedX & Bồi Hoàn
    1. vn không phải là một bên tham gia các giao dịch giữa Khách Hàng và Công ty TNHH Dược phẩm MedX, và Công ty TNHH Dược phẩm MedX tại đây giải trừ Thuocsi.vn (và các bên liên kết, đại lý và nhân viên của Thuocsi.vn) khỏi các Khiếu Nại (như được định nghĩa tại Điều 12.3 dưới đây), các yêu cầu và các thiệt hại (thực tế và mang tính hệ quả) thuộc bất kỳ loại nào và có bất kỳ tính chất nào, được biết và không được biết, có nghi ngờ và không có nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến các giao dịch đó.
    2. Công ty TNHH Dược phẩm MedX và Thuocsi.vn là các nhà thầu độc lập, và không có quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ sẽ tạo thành bất kỳ quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền hoặc đại diện bán hàng nào giữa Các Bên. Các Bên xác nhận với nhau rằng Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không gây ra việc thiết lập bất kỳ quan hệ lao động trực tiếp nào giữa Thuocsi.vn và những chủ thể cung cấp dịch vụ cho Nhà Cung Cấp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Nhà Vận Chuyển hoặc Bưu Cục Chỉ Định. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ không có thẩm quyền thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào nhân danh Thuocsi.vn.
    3. Công ty TNHH Dược phẩm MedX giải trừ Thuocsi.vn và Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn và đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và không để Thuocsi.vn (và Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý) chịu thiệt hại đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khoản thanh toán, chi phí, phí tổn, phí phạt hành chính, phí phạt, hoặc trách nhiệm khác (bao gồm, không giới hạn, phí luật sư) (mỗi khoản như vậy gọi là “Khiếu Nại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến:
     1. Vi phạm thực tế hoặc hành vi không tuân thủ của Công ty TNHH Dược phẩm MedX hoặc nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của Nhà Cung Cấp, đối với bất kỳ nghĩa vụ nào trong Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Thỏa Thuận Với Khách Hàng;
     2. Bất kỳ kênh bán hàng nào của Sản Phẩm được sở hữu hoặc vận hành bởi Công ty TNHH Dược phẩm MedX (bao gồm việc chào bán, bán hàng, thực hiện, trả lại tiền, hoàn trả hoặc các điều chỉnh), Thông Tin Nội Dung của Nhà Cung Cấp, bất kỳ sự xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào bởi bất kỳ người nào nói trên, và bất kỳ sự tổn thương cá nhân, cái chết hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến những người đó;
     3. Các khoản thuế của Nhà Cung Cấp;
     4. bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu Sản Phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ Thông Tin Nội Dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng Sản Phẩm; hoặc
     5. Một hoặc nhiều Bên Vận Hành thực hiện hành động pháp lý đối với Thuocsi.vn hoặc Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ.
    4. Mọi Khiếu Nại của Công ty TNHH Dược phẩm MedX về Dịch Vụ và/hoặc Điều Khoản Dịch Vụ của Thuocsi.vn phải được thông báo cho Thuocsi.vn trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Đơn Hàng được xác lập và/hoặc Dịch Vụ được cung cấp. Cho mục đích rõ nghĩa, Thuocsi.vn không có nghĩa vụ phải giải quyết các Khiếu Nại của Công ty TNHH Dược phẩm MedX về Thuocsi.vn nếu vượt quá thời hạn nêu trên.
    5. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cho phép Thuocsi.vn có thể kiểm soát việc bồi thường với chi phí của Nhà Cung Cấp, nếu bất cứ lúc nào Thuocsi.vn hợp lý xác định rằng bất kỳ yêu cầu bồi thường nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Thuocsi.vn hoặc Bên Liên Kết Của Thuocsi.vn. Công ty TNHH Dược phẩm MedX có thể không đồng ý với việc chấp nhận bất kỳ phán quyết nào hoặc tham gia vào bất kỳ buổi hòa giải nào của một Khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản bởi Thuocsi.vn, mà sự đồng ý này có thể được rút lại vì bất cứ lý do gì.
    6. vn bảo lưu quyền giao hoặc ký thầu phụ việc để thực hiện bất kỳ chức năng nào của Thuocsi.vn liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của Thuocsi.vn theo Điều Khoản Dịch Vụ mà Thuocsi.vn cho là phù hợp.
    7. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ không ký hợp đồng phụ cho bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Thuocsi.vn.
   6. Chấm Dứt
    1. vn bảo lưu quyền đơn phương và ngay lập tức chấm dứt Các Điều Khoản khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:
     1. Công ty TNHH Dược phẩm MedX vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào theo Các Điều Khoản và các quy chế của Thuocsi.vn và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thuocsi.vn về vi phạm đó;
     2. Công ty TNHH Dược phẩm MedX thông qua nghị quyết giải thể hoặc một tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền ra lệnh giải thể hoặc đóng cửa Nhà Cung Cấp;
     3. việc đưa ra quyết định hành chính liên quan đến Công ty TNHH Dược phẩm MedX hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với bất kỳ tài sản nào của Công ty TNHH Dược phẩm MedX hoặc một hạn chế ràng buộc chiếm hữu hoặc bán bất kỳ tài sản nào của Nhà Cung Cấp;
     4. Công ty TNHH Dược phẩm MedX dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;
     5. Công ty TNHH Dược phẩm MedX ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh;
     6. Công ty TNHH Dược phẩm MedX vi phạm bất kỳ Luật áp dụng liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa của Công ty TNHH Dược phẩm MedX do Thuocsi.vn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện được;
     7. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Thuocsi.vn sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Thuocsi.vn, trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Thuocsi.vn gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.
    2. Công ty TNHH Dược phẩm MedX có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:
     1. vn chậm thanh toán trong hơn 30 (ba mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo Các Điều Khoản và Chính Sách Của Thuocsi.vn;
     2. vn chậm hoàn trả trong hơn 60 (sáu mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo Các Điều Khoản và Chính Sách Của Thuocsi.vn;
     3. việc đưa ra quyết định hành chính quan đến Thuocsi.vn hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với tài sản của Thuocsi.vn;
     4. vn dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên Tòa Án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;
     5. vn ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh.
    3. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Nhà Cung Cấp, trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Công ty TNHH Dược phẩm MedX gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.
    4. Trước khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ,
     1. Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ thông báo với Thuocsi.vn về tất cả các thỏa thuận được ký kết với Khách Hàng, mà phải được thực hiện. Để tránh hiểu nhầm, Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ có trách nhiệm thực hiện các Đơn Hàng theo mô hình thực hiện cụ thể đã thỏa thuận với Thuocsi.vn. Nếu Công ty TNHH Dược phẩm MedX không làm như vậy, Thuocsi.vn có thể hủy bỏ các Đơn Hàng và có thể tính cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX Phí Dịch Vụ áp dụng cho các Đơn Hàng cộng với các khoản phí khác (nếu có), khoản này sẽ được trừ vào bất kỳ Khoản Thanh Toán nào mà Thuocsi.vn sẽ phải trả cho Nhà Cung Cấp.
     2. vn sẽ thanh toán tất cả các khoản công nợ còn tồn đọng cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX với điều kiện là Công ty TNHH Dược phẩm MedX phải dừng các hoạt động bán hàng trên Sàn Giao Dịch của Thuocsi.vn tối thiểu 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Thuocsi.vn hoặc Công ty TNHH Dược phẩm MedX gửi thông báo yêu cầu chấm dứt.
    5. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
     1. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết, tuyên bố và bảo đảm rằng Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ chỉ sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: i) cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận Với Thuocsi.vn hoặc Thỏa Thuận Mua Bán với Khách Hàng và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nào; ii) tuân thủ theo các yêu cầu và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; và iii) theo cách thức mà đảm bảo Thuocsi.vn vẫn duy trì tính tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
     2. Công ty TNHH Dược phẩm MedX cam kết thêm rằng, Công ty TNHH Dược phẩm MedX sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân được lưu giữ an toàn và bảo quản phù hợp với pháp luật về bảo vệ dự liệu cá nhân, và chấp thuận cho phép Thuocsi.vn tiến hành các đợt kiểm tra cần thiết để đảm bảo tính tuân thủ của Nhà Cung Cấp.
     3. Công ty TNHH Dược phẩm MedX giải trừ Thuocsi.vn và Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn và đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và không để Thuocsi.vn (và Các Bên Liên Kết của Thuocsi.vn, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý) chịu thiệt hại đối với bất kỳ Khiếu Nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân.
    6. Bảo Mật
     1. Vì các mục đích của Điều Khoản Dịch Vụ, “Thông Tin Mật” nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thuộc quyền sở hữu của bên tiết lộ và các Bên Liên Kết (“Bên Tiết Lộ”) và không được phổ biến ra công chúng, dù ở dạng hữu hình hay vô hình, được tiết lộ bất kỳ lúc nào và bằng cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn: i) chiến lược marketing, kế hoạch, thông tin tài chính, hoặc các dự án, hoạt động, ước tính doanh số và kế hoạch kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, ở hiện tại hoặc trong tương lai của bên đó; ii) kết quả thực hiện trong quá khứ hoặc ở hiện tại, bao gồm các Đơn Hàng và khối lượng; iii) kế hoạch và chiến lược mở rộng nào; iv) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, và danh sách khách hàng và các nhà cung cấp; v) thông tin kỹ thuật hoặc khoa học, phát minh, thiết kế, quy trình, thủ tục, công thức, cải tiến, công nghệ hoặc phương pháp; vi) khái niệm, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, công việc đang thực hiện, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ, cơ sở dữ liệu, phát minh, thông tin và bí mật thương mại; và vii) bất kỳ thông tin nào khác mà sẽ được công nhận hợp lý là thông tin mật của Bên Tiết Lộ. Thông Tin Mật không nhất thiết phải mới lạ, độc nhất, thuộc bằng sáng chế, thuộc bản quyền hoặc cấu thành bí mật thương mại để được chỉ định là Thông Tin Mật.
     2. Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Nhận”) sẽ không tiết lộ Thông Tin Mật, ngoại trừ với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Nhận chỉ có thể sử dụng Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ, và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Bên Nhận có thể tiết lộ Thông Tin Mật vì bất kỳ lý do nào sau đây:
      1. tuân thủ các quy định bắt buộc của Luật áp dụng hoặc các quy tắc của bất kỳ vùng tài phán được công nhận nào;
      2. thông tin được tiết lộ hợp lệ cho các cố vấn chuyên môn, các bên kiểm toán hoặc ngân hàng của Bên Nhận, với điều kiện là bên nhận thông tin trước tiên đồng ý không tiết lộ thông tin đó;
      3. thông tin được phổ biến trên các nguồn công cộng, không phải do vi phạm điều này;
      4. vì các mục đích của bất kỳ thủ tục phân xử trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ; và
      5. cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào theo yêu cầu của họ.
     3. Các quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận theo Điều 14 này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ.
     4. Trả lại Thông Tin Mật:
      1. Bên Nhận sẽ trả lại và giao lại cho Bên Tiết Lộ mọi tài liệu hữu hình bao gồm Thông Tin Mật được cung cấp theo Điều Khoản Dịch Vụ và mọi biên bản, ghi chú, tóm tắt, bản ghi nhớ, bản vẽ, sách hướng dẫn, hồ sơ, trích dẫn hoặc thông tin phái sinh xuất phát từ đó và mọi chứng từ hoặc tài liệu khác (sau đây gọi là “Các Ghi Chú”) (và mọi bản sao của bất kỳ Ghi Chú nào nói trên, bao gồm các bản sao đã được chuyển thành dữ liệu trên máy tính ở dạng hình ảnh, dữ liệu hoặc hồ sơ xử lý bằng word bất kể bằng tay hay bằng cách chụp hình, (sau đây được gọi là “Các Bản Sao”)) dựa trên hoặc bao gồm bất kỳ Thông Tin Mật nào, ở bất kỳ dạng lưu trữ hay phục hồi, sau thời điểm nào xảy ra sớm hơn trong các thời điểm sau đây:
       1. chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ;
       2. vào thời điểm mà Bên Tiết Lộ yêu cầu như vậy.

       Việc trả lại các tài liệu đó phải được thực hiện trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi xảy ra các sự kiện được nêu trên đây.

      2. Tuy nhiên, Bên Nhận có thể giữ lại các tài liệu của Bên Tiết Lộ nếu cần thiết để Bên Nhận đảm bảo tuân thủ các chính sách giữ lại tài liệu của mình. Bằng cách khác, Bên Nhận, với sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Tiết Lộ có thể (hoặc trong trường hợp Các Ghi Chú, theo quyền lựa chọn của Bên Nhận) ngay lập tức tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào nói trên bao gồm Thông Tin Mật (hoặc việc xóa dữ liệu không thể phục hồi của dữ liệu trên máy tính) và, theo yêu cầu, xác nhận bằng văn bản việc tiêu hủy đó bởi nhân viên của Bên Nhận phụ trách giám sát việc hủy bỏ.
  7. Bất Khả Kháng
   1. Không Bên nào chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc được cho là vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ vì lý do của bất kỳ việc chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc bất kỳ việc không thực hiện nào đối với các nghĩa vụ của Bên đó nếu việc trì hoãn hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của Bên đó (mỗi sự kiện như vậy gọi là “Bất KhảKháng”). Không làm ảnh hưởng đến tính tổng quát của các quy định trên đây, các sự kiện sau đây sẽ được xem là là các sự kiện Bất Khả Kháng:
    1. Thiên tai, nổ, lũ lụt, giông, cháy hoặc tai nạn;
    2. Chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự phá hoại, sự nổi dậy, bạo loạn dân sự hoặc sự trưng thu, hành động khủng bố hoặc sự náo động dân sự;
    3. Các hành động, hạn chế, quy định, quy chế, lệnh cấm hoặc biện pháp thuộc bất kỳ loại nào về phía cơ quan nhà nước, quốc hội hoặc địa phương;
    4. Các quy định hoặc lệnh cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu;
    5. Sự gián đoạn giao thông, đình công, bãi công hoặc hành động công nghiệp khác hoặc tranh chấp thương mại (bất kể là liên quan đến nhân viên của bên đó hoặc một bên thứ ba);
    6. Dịch bệnh do được công bố bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới hoặc Cơ quan Nhà Nước Việt Nam;
    7. Sự gián đoạn sản xuất hoặc hoạt động, các khó khăn trong việc có được nguyên liệu thô, lao động, nhiên liệu hoặc máy móc; và
    8. Sự mất điện hoặc hư hỏng máy móc.
   2. Sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 16.1, Bên bị ảnh hưởng có thể, theo quyền chọn của mình, tạm ngưng hoàn toàn một một phần việc giao hàng hoặc thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ trong khi sự kiện hoặc tình huống đó tiếp diễn. Nếu bất kỳ sự kiện nào được nêu tại Điều 16.1 sẽ xảy ra trong khoảng thời gian hơn một tháng, Bên không bị ảnh hưởng có thể ngay lập tức chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng.
  8. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp
   1. Điều Khoản Dịch Vụ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
   2. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ việc thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ (gọi chung “Tranh Chấp”) sẽ được các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giải quyết theo thủ tục tố tụng của VIAC. Nơi giải quyết Tranh Chấp là Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ là tiếng Việt.
  9. Điều Khoản Khác
   1. Quy định của Điều Khoản Dịch Vụ là hoàn toàn riêng biệt, nếu có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi được, với phạm vi toàn bộ hay một phần, thì những sự vô hiệu hoặc không thực thi được đó sẽ chỉ tác động đối với chính điều khoản đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, một điều khoản trong đó phản ánh ý định ban đầu của Các Bên sẽ được thay thế cho điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi đó.
   2. Việc một Bên không thực hiện các quyền của mình trong trường hợp Bên kia vi phạm hợp đồng sẽ không được xem là sự từ bỏ quyền của Bên đó theo Điều Khoản Dịch Vụ hoặc theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.
   3. Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không thể được sửa đổi ngoại trừ một thông báo chính thức được ký bởi người đại diện theo ủy quyền của Thuocsi.vn gửi đến Công ty TNHH Dược phẩm MedX trong vòng 14 (mười bốn) ngày trước ngày có hiệu lực.
   4. Không Bên nào được quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ký hợp đồng thầu phụ toàn bộ hoặc một phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

  TÔI, CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDX, ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN HIỆN CÓ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG SỬA ĐỔI NẾU CÓ. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “XÁC NHẬN” VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.


BIỂU 1 – ĐỊNH NGHĨA
ĐÍNH KÈM VỚI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Những từ, thuật ngữ và cụm từ khi được sử dụng trong tài liệu này, sẽ có ý nghĩa như sau:

 1. Bên Vận Hành: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được ủy quyền hợp lệ bởi Công ty TNHH Dược phẩm MedX để vận hành và quản lý tài khoản của Công ty TNHH Dược phẩm MedX trên Trung tâm Công ty TNHH Dược phẩm MedX được cung cấp bởi Thuocsi.vn phù hợp với Điều Khoản Dịch Vụ và điều kiện này.
 2. Bằng Văn Bản: (i) Thư xác nhận việc nhận được; (ii) Thư được gửi trực tiếp hoặc gửi fax hoặc báo cáo trả lời từ máy fax; hoặc (iii) Thư điện tử có xác nhận được gửi đến địa chỉ email cụ thể (nếu có)
 3. Bên Liên Kết Của Thuocsi.vn: một người, bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc là dưới sự kiểm soát chung với người đó, và cho các mục đích như các thuật ngữ “kiểm soát”, “kiểm soát bởi” và “dưới sự kiểm soát chung với” và các dẫn xuất khác có nghĩa là sở hữu thông qua một hoặc nhiều trung gian, một hoặc nhiều người có hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) quyền biểu quyết hoặc có quyền hạn để chỉ đạo hoặc tạo sự tác động đến chính sách quản lý của bất kỳ người nào, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán, vốn cổ phần, vốn điều lệ, như một đối tác hoặc người được ủy thác, thông qua hợp đồng hay không; và chủ thế bao gồm cá nhân, một đơn vị công ty, đơn vị hợp danh, bất kỳ đơn vị không phải doanh nghiệp hay hiệp hội và bất kỳ cơ quan nhà nước có liên quan;
 4. Các Giao Dịch: Các khoản thanh toán bởi Khách Hàng, Phí Dịch Vụ, khoản giải ngân, bồi hoàn, khoản phạt, phí điều chỉnh và những giao dịch khác liên quan đến quá trình thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ và Thỏa thuận với Khách Hàng.
 5. Chính Sách Của Thuocsi.vn: tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu được quy định và cung cấp cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX bởi Thuocsi.vn và được ghi nhận tại đường dẫn https://thuocsi.vn/hoặc bất kỳ đường dẫn nào khác, hoặc được đăng tải trên Trung Tâm Công ty TNHH Dược phẩm MedX của Thuocsi.vn (như được định nghĩa dưới đây), tùy vào quyết định của Thuocsi.vn. Công ty TNHH Dược phẩm MedX phải đọc và sẽ được xem như đã đọc và chấp thuận tất cả Chính Sách Của Thuocsi.vn đã được gửi cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX hoặc được đăng tải trên đường dẫn nêu trên hoặc đăng tải thông qua Trung Tâm Nhà Cung Cấp.
 6. O.D: Phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
 7. Dịch Vụ: Dịch vụ cung cấp bởi Thuocsi.vn cho Nhà Cung Cấp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những dịch vụ chung được quy định tại Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này và theo Phương thức thực hiện như đã thống nhất bởi các Bên trong Phiếu Thông Tin Nhà Cung Cấp, Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử và các Phụ Lục tương ứng.
 8. Dữ Liệu Cá Nhân: là bất kỳ thông tin nào được quy định bởi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên phạm vi Lãnh Thổ mà chứa đựng, nhưng không giới hạn, các thông tin liên quan đến họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc, của nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, các đại lý của Thuocsi.vn hoặc của Khách Hàng.
 9. Đơn Hàng: Đơn Hàng tạo bởi Khách Hàng để mua Sản Phẩm thông qua Sàn Giao Dịch.
 10. Giá Niêm Yết: Là giá của Sản Phẩm niêm yết trên Sàn Giao Dịch dựa trên quyết định của Công ty TNHH Dược phẩm MedX và bao gồm bất kì khoản thuế áp dụng nào theo quy định của pháp luật.
 11. Khách Hàng: Một bên thứ ba, là bên mua Sản Phẩm tại Sàn Giao dịch.
 12. Khoản Thanh Toán Từ Khách Hàng: tất cả các khoản thanh toán của Khách Hàng theo Thỏa thuận với Khách Hàng được thực hiện thông qua thẻ tín dụng hoặc cổng thanh toán trực tuyến Cybersource/Smartlink hoặc C.O.D được Thuocsi.vn quy định trên Sàn Giao Dịch, hoặc thông qua các phương thức thanh toán khác được chấp thuận bởi Thuocsi.vn và tuân thủ theo các Quy Định Của Pháp Luật.
 13. Không Giao Được Sản Phẩm: Trường hợp Nhà Vận Chuyển không thể thực hiện thành công bất kỳ Thỏa Thuận Với Khách Hàng nào vì (i) Địa chỉ giao Sản Phẩm được nêu trong Đơn Hàng không chính xác; (ii) Khách Hàng không liên lạc được sau rất nhiều nỗ lực – số lần nỗ lực giao Sản Phẩm sẽ được xác định bởi Nhà Vận Chuyển; hoặc (iii) Khách Hàng từ chối và hủy Đơn Hàng khi Sản Phẩm được giao đến địa chỉ được nêu cụ thề trong Đơn Hàng.
 14. Nhà Vận Chuyển: Một bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn Vietnam Post, Ho Chi Minh Post, Giao Hàng Nhanh, do Thuocsi.vn, theo toàn quyền quyết định của mình, chỉ định để vận chuyển Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp.
 15. Ngày Làm Việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, là khoảng thời gian mà ngân hàng thương mại tiến hành giao dịch tại Việt Nam, ngoại trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam.
 16. Nơi Chỉ Định Của Thuocsi.vn: là địa điểm giao hàng do Thuocsi.vn chỉ định để Công ty TNHH Dược phẩm MedX giao đến hoặc Nhà Vận Chuyển đến lấy.
 17. Phí Dịch Vụ: Là khoản phí cho các Dịch Vụ (như định nghĩa dưới đây) mà Thuocsi.vn sẽ phát hành hóa đơn cho Nhà Cung Cấp, được thể hiện là Phí Dịch Vụ Vận Hành và những khoản phí khác phát sinh cho Công ty TNHH Dược phẩm MedX trong thời gian thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ, Phí liên quan đến Các Dịch Vụ Thực Hiện Bởi Thuocsi.vn như được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ, Điều Khoản và Điều kiện chung.
 18. Quy Định Pháp Luật: Bao gồm toàn bộ Luật, Bộ Luật, Pháp lệnh, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề quy định về môi trường và an toàn về sức khỏe.
 19. Trung Tâm Nhà Cung Cấp: một trung tâm công nghệ thông tin quản lý bởi Thuocsi.vn, bao gồm tất cả thông tin về Đơn Hàng, Sản Phẩm, và khoản giao dịch giữa Công ty TNHH Dược phẩm MedX và Khách Hàng.
 20. Thông Tin Nội Dung: Là những thông tin chính xác và đầy đủ về sản phẩm, ký tự, hình ảnh, và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Sản Phẩm tuân thủ theo quy định được lập ra bởi Thuocsi.vn cho Hạng Mục Sản Phẩm được áp dụng, theo hình thức và tuân thủ theo quy trình yêu cầu bởi Thuocsi.vn.
 21. Thỏa Thuận Với Khách Hàng: Thỏa thuận giữa Công ty TNHH Dược phẩm MedX và Khách Hàng liên quan đến việc mua bán Sản Phẩm trong phạm vi Đơn Hàng.
 22. Sản Phẩm: Là sản phẩm có thực (kể cả các bộ phận lắp ráp hoặc phụ tùng của sản phẩm đó, bao gồm cả bao bì nguyên gốc của nhà sản xuất) mà Công ty TNHH Dược phẩm MedX dự kiến niêm yết và bán cho Khách Hàng trên và thông qua Sàn Giao Dịch.

Hết phần Điều Khoản Dịch Vụ

TOP